Hợp đồng đại lý

Đại lý là một hoạt động thương mại chiếm tỷ lệ đáng kể trong các giao dịch thương mại ngày nay. Hai bên sẽ giao kết hợp đồng đại lý để thỏa thuận quyền và nghĩa vụ của mình. Để giúp mọi người có các nhìn rõ hơn về hợp đồng đại lý, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau đây.

Định nghĩa hợp đồng đại lý

Theo Luật Thương mại 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019, hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa bên giao đại lý và bên đại lý, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Các hình thức đại lý

Hợp đồng đại lý bao gồm các hình thức đại lý như sau:

  • Đại lý bao tiêu: bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý;

  • Đại lý độc quyền: tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định;

  • Tổng đại lý: bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Trong đó, tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc và các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý với danh nghĩa của tổng đại lý;

  • Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Hợp đồng đại lý sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hoặc một thời điểm khác do các bên thỏa thuận.

Một số điểm lưu ý về hợp đồng đại lý

Bên cạnh các nội dung được cung cấp trên đây, còn có một số điểm đáng lưu tâm về hợp đồng đại lý như sau:

  • Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý;

  • Thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng (nếu bên giao đại lý ấn định giá) hoặc chênh lệch giá (nếu bên giao đại lý không ấn định giá), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

  • Việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

  • Thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

  • Và các vấn đề khác được pháp luật quy định.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *