Hiển thị kết quả duy nhất

Ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức; cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý, [...]