10,000,000 

Mặc dù gói thầu thang máy có tính độc lập tương đối so với các gói thầu khác trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, tuy nhiên gói thầu thang máy cần được trao thầu sớm để nhà thầu có điều kiện đặt hàng từ nước ngoài, và giúp cho nhà thầu thang máy có điều kiện được tiếp cận mặt bằng sớm nhất có thể, cùng phối hợp với nhà thầu kết cấu, căn chỉnh các hố thang, và địnhh ra các yêu cầu về kết cấu tối thiểu để nhà thầu thang máy có thể lắp dựng, căn chỉnh và vận hành được thang.