10,000,000 

Cung ứng lao động là một dịch vụ phát triển đáng ngạc nhiên, bởi Việt Nam sở hữu một nguồn lực lao động trẻ. Để thiết lập những mối quan hệ này đòi hỏi phải có một sự thống nhất giữa các bên là đi đến kí kết hợp đồng, nơi mà sẽ giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình hợp tác. Hợp đồng cung ứng lao động được các bên thỏa thuận và nhất trí đi đến giao kết hợp đồng. Tại hợp đồng này phải làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng với nhau, hơn hết đề cao tính quản lý đối với người lao động của bên cung ứng lao động.