6,000,000 

Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản (Real Estate Brokerage Agreement) này được soạn thảo trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ giữa một bên có nhu cầu thuê/mua bất động sản và một bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.


Notice: Undefined index: enable_visitor_recognition in /home/wnrnqkbshosting/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 341