10,000,000 

Không phải dễ dàng để có thể quản lý một tòa nhà văn phòng bởi khi đó người chủ sở hữu phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ nhiều khách thuê khác nhau, với nhiều nhiều mục đích khác nhau, thời hạn thuê cũng khác nhau. Để hạn chế rủi ro cho khách [...]