Giảm giá!
30,000,000 

Thỏa thuận Liên danh này phù hợp với các tổng thầu để thực hiện dự án có giá trị lớn. Theo đó