Giảm giá!
1,500,000 

Hợp Đồng này sử dụng trong lĩnh vực y tế để các đơn vị cung cấp các thiết bị y tế cung ứng thiết bị cho bệnh viện, hoặc các cơ sở/ đơn vị khám, chữa bệnh. Mẫu này được soạn thảo và hoàn thiện để bảo vệ đơn vị cung cấp thiết bị y tế, tuy nhiên, các đơn tiếp nhận (hoặc bệnh viện) cũng có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung và hiểu chỉnh Hợp Đồng để tối ưu và đảm bảo các lợi ích của mình.