Bảo lãnh phát hành trái phiếu

100,000 

Bảo lãnh phát hành trái phiếu được hiểu là phương thức phát hành trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành bán trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, thông thường là các công ty chứng khoán. Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu bảo lãnh phát hành trái phiếu đã được CNC biên soạn, chỉnh sửa.

Hợp đồng mẫu
Bảo lãnh phát hành trái phiếu