Biên bản ghi nhớ hợp tác

100,000 

Biên bản ghi nhớ có tên Tiếng anh là Memorandum of Understanding (MOU), bản chất của biên bản này là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, đưa ra các nội dung chi tiết về yêu cầu và trách nhiệm cũng giữa các bên liên quan.

Hợp đồng mẫu
Biên bản ghi nhớ hợp tác

100,000