Điều khoản chung hợp đồng cung cấp dịch vụ

200,000 

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Điều khoản chung hợp đồng cung cấp dịch vụ chỉ quy định những điều khoản cơ bản.

Hợp đồng mẫu
Điều khoản chung hợp đồng cung cấp dịch vụ