Hợp đồng cầm cố chứng khoán

150,000 

Cầm cố chứng khoán là dịch vụ mà các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại hỗ trợ cho các nhà đầu tư vay tiền để tiếp tục đầu tư chứng khoán, dùng chính chứng khoán làm tài sản thế chấp. Do đó, vay cầm cố chứng khoán là một hình thức quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng).

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cầm cố chứng khoán

150,000