Hợp đồng cung cấp hàng hóa

500,000 

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, đối tượng hợp đồng, thành phần hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cung cấp hàng hóa

500,000