Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ

100,000 

Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện công việc được giao cho bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ

100,000