Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công

800,000 

Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công thường được sử dụng trong mọi lĩnh vục liên quan đến thi công xây dựng. Đây là một hình thức giao dịch phổ biến theo quy định của pháp luật và là sự thỏa thuận của các chủ thể trong hợp đồng, với mục đích hỗ trợ các bên hiện thực hóa quyền và nghĩa vụ khi thực hiện giao dịch.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công

800,000