Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến

80,000 

Hợp đồng giao dịch trực tuyến là thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bao gồm những nội dung: điều kiện cung cấp dịch vụ trực tuyến, phí dịch vụ, phương thức giao dịch, ủy quyền giao dịch, thông tin bảo mật, những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến, cam kết của hai bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến

80,000