Hợp đồng đào tạo nhân sự mới

400,000 

Hợp đồng đào tạo nhân sự mới là mẫu hợp đồng ký kết giữa người lao động chưa đủ điều kiện để làm việc, cần phải được đào tạo với người sử dụng lao động. Hợp đồng này bao gồm các thỏa thuận về chương trình đào tạo, thời gian đào tạo và các chi phí khác.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng đào tạo nhân sự mới

400,000