Hợp đồng đào tạo nhân sự

500,000 

Hợp đồng đào tạo nhân sự là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Kinh phí đào tạo là của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng đào tạo nhân sự