Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

12,000,000 

Hợp đồng đặt cọc được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, tại các thời điểm khác nhau. Điển hình nhất, hợp đồng đặt cọc thường được sử dụng như là một dạng để đảm bảo giao kết hợp đồng đối với một giao dịch cụ thể.

 

 

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

12,000,000