Hợp đồng dịch vụ cung ứng lao động

10,000,000 

Cung ứng lao động là một dịch vụ phát triển đáng ngạc nhiên, bởi Việt Nam sở hữu một nguồn lực lao động trẻ. Để thiết lập những mối quan hệ này đòi hỏi phải có một sự thống nhất giữa các bên là đi đến kí kết hợp đồng. Hợp đồng cung ứng lao động được các bên thỏa thuận và nhất trí đi đến giao kết hợp đồng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ cung ứng lao động