Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010

Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010 là tên gọi tắt của Điều kiện Hợp đồng Xây dựng MDB, Phiên ản Hài hòa cho Công trình do Chủ Đầu tư thiết kế. Để khách hàng tiện lợi trong việc tra cứu, sử dụng, hopdongmau.net cung cấp ấn bản FIDIC Pink Book 2010 dưới dạng file word và file pdf, cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010