Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 tiếng Anh

3,000,000 

Bộ Hợp đồng FIDIC Red Book nói chung, Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 nói riêng đã luôn là cơ sở cho việc giới thiệu các Hợp đồng FIDIC khác. Dưới đây, hopdongmau.net giới thiệu nội dung cụ thể Điều kiện chung của Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 để Khách hàng quan tâm tham khảo (dịch từ tiếng Anh).

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 tiếng Anh