Hợp đồng FIDIC White Book 2017

5,000,000 

Hợp đồng FIDIC White Book 2017 hay còn gọi là Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn. Mẫu hợp đồng này được sử dụng để chỉ định Nhà tư vấn cung cấp các dịch vụ cho Chủ đầu tư. Các dịch vụ đó là nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, hợp đồng quản lý và điều hành Dự án.

 

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC White Book 2017