Hợp đồng FIDIC Yellow Book 2017 – Hợp đồng FIDIC Thiết kế và Thi công

3,000,000 

Hợp đồng FIDIC Yellow Book 2017 được đánh giá sẽ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập một xu thế mới trong xây dựng. Hopdongmau.net giới thiệu nội dung cụ thể Điều kiện chung của Hợp đồng FIDIC Yellow Book2017 để Khách hàng quan tâm tham khảo (dịch từ tiếng Anh).

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Yellow Book 2017 – Hợp đồng FIDIC Thiết kế và Thi công

3,000,000