Hợp đồng gia sư

50,000 

Để gắn kết và ràng buộc gia sư với người thuê thì cần đến một bản hợp đồng, đó là hợp đồng thuê gia sư. Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu Hợp đồng gia sư. Hợp đồng này ký kết trực tiếp giữa phụ huynh và gia sư, không qua trung gian, quy định rõ về thu lao và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng gia sư

50,000