Hợp đồng giảng dạy

200,000 

Mẫu hợp đồng giảng dạy được dùng khi có sự ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên/giảng viên tham gia giảng dạy tại trường. Trong đó, nêu rõ những thỏa thuận, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng giảng dạy

200,000