Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

200,000 

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình là hợp đồng xây dựng, có nội dung về việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình. với các thỏa thuận của bên thuê thi công và bên nhận thi công.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình