Hợp Đồng Góp Vốn Thành Lập Trường Mầm Non (Tiếng Việt)

2,500,000 

Hợp Đồng Góp Vốn mẫu được soạn thảo trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh.Trong hợp đồng này, nội dung được soạn thảo trong bối cảnh cụ thể là cá nhân và pháp nhân góp vốn để thành lập trường mầm non tư thục.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Góp Vốn Thành Lập Trường Mầm Non (Tiếng Việt)

2,500,000