Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư (Mẫu 01)

12,000,000 

Việc hợp tác đầu tư (triển khai/phát triển dự án) thông thường được thực hiện theo hai hình thức cơ bản. Cụ thể, các bên có thể tiến hành hợp tác để phát triển dự án mà không cần phải thành lập pháp nhân độc lập. Giá trị mà một bên đầu tư vào dự án sẽ được tính toán và thống nhất vào giá trị mà bên đó phải trả cho chủ đầu tư khi sử dụng, khai thác dự án (sau khi đã hoàn thành).

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư (Mẫu 01)