Hợp đồng liên danh quốc tế

1,000,000 

Hợp đồng mẫu Liên danh quốc tế này là một khung cơ bản cho một sự Liên danh hay hợp tác giữa hai Bên mà không thành lập một thực thể liên doanh nào. Liên kết chỉ dựa trên hợp đồng giữa các Bên. (Loại hình này đôi khi còn được gọi là liên doanh theo hợp đồng).

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng liên danh quốc tế

1,000,000