Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản

6,000,000 

Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản (Real Estate Brokerage Agreement) này được soạn thảo trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ giữa một bên có nhu cầu thuê/mua bất động sản và một bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản