Hợp Đồng Mua Hàng Hóa Được Chỉ Định

1,500,000 

Trong những trường hợp mà người mua hàng không được chủ động trong việc lựa chọn đối tác bán hàng, lựa chọn loại hàng hóa để thực hiện một nghĩa vụ của một hợp đồng nhất định với bên thứ ba thì người mua cần có cơ chế tốt nhất để bảo vệ các lợi ích của mình, tránh gặp phải nhiều bất lợi trong quá trình thực hiện hợp đồng là mục tiêu cao nhất mà bên mua hàng muốn hướng tới.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Mua Hàng Hóa Được Chỉ Định