Hợp đồng quản lý khách sạn

4,500,000 

Hợp đồng quản lý khách sạn là thoả thuận giữa bên có khả năng phù hợp, kinh nghiệm trong lĩnh vực có thể giúp cho khách sạn đạt được những chỉ tiêu, nguyện vọng nhất định và một bên là khách sạn mong muốn được cải thiện, nâng cao thu nhập. Hợp đồng bao gồm rất nhiều điều khoản thoả thuận xoay quanh mọi khía cạnh kinh doanh, phát triển của cá nhân khách sạn.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng quản lý khách sạn

4,500,000