[HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO] [ADVERTISING CONTRACT]

Để bảo về quyền lợi, trách nhiệm của Doanh nghiệp cũng như đại lý tiếp nhận quảng cáo. hopdongmau phác thảo theo dưới đây là nội dung cơ bản của hợp đồng quảng cáo này.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA/DEFINITIONS

2. PHẠM VI/SCOPE

3. CÁC DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ/AGENCY SERVICES

4. THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ/AGENCY COMPENSATION

5. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC/MODUS OPERANDI

6. THUẾ VÀ PHÍ NGÂN HÀNG/TAXES AND BANK FEES

7. THANH TOÁN VÀ GIẢM GIÁ TIỀN MẶT/PAYMENT AND CASH DISCOUNT

8. KIỂM TRA LẠI SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN/VERIFICATION OF ACCOUNTS

9. CÁC CHUẨN THUẬN/CONSENTS

10. SỞ HỮU CÁC THIẾT KẾ, SÁNG CHẾ, NHÃN HIỆU HÀNG HÓA, BIỂU TƯỢNG VÀ CÁC Ý TƯỞNG/OWNERSHIP OF DESIGNS, PATENTSTRADEMARKS AND DEVICES AND IDEAS

11. CÁC HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI MẪU/TALENT CONTRACTS

12. LƯU TRỮ CÁC VẬT LIỆU, TÀI LIỆU QUẢNG CÁO/STORAGE OF PUBLICITY MATERIALS

13. THÔNG TIN BẢO MẬT/CONFIDENTIAL INFORMATION

14. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH/CONFLICTING INTERESTS

15. THỜI HẠN VÀ THÔNG BÁO/TERM AND NOTICE

16. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG/TERMINATION

17. HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG/CONSEQUENCES OF TERMINATION

18. TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI/DISPUTES AND ARBITRATION

19. THAY ĐỔI/VARIATION

Thông tin cơ bản:

Bao gồm 19 Điều

Số trang: 11 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Định dạng: .doc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.