Hợp đồng sửa chữa nhà ở

200,000 

Hợp đồng sửa chữa nhà ở là sự thỏa thuận của các bên về thực hiện công việc sửa chữa nhà ở. Trong đó, bên sửa chữa nhà ở sẽ thực hiện những công việc nhất định theo thỏa thuận, sau đó nhận thù lao từ việc sửa chữa nhà ở do bên có nhu cầu sửa chữa nhà ở trả.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng sửa chữa nhà ở

200,000