Hợp đồng tặng cho cổ phần

100,000 

Việc tặng cho cổ phần được thể hiện bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. Sau khi được tặng cho, thành viên được tặng cho sẽ trở thành cổ đông của công ty, có quyền và nghĩa vụ tương đương với số cổ phần được tặng cho.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng tặng cho cổ phần

100,000