Hợp đồng Thầu phụ

2,800,000 

Hợp đồng Thầu phụ là hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, xác định phần công việc, tỷ lệ công việc mà nhà thầu phụ thực hiện

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng Thầu phụ

2,800,000