Hợp đồng thế chấp cổ phiếu

600,000 

Vay thế chấp cổ phiếu, chứng khoán hay còn được gọi là cầm cố cổ phiếu, chứng khoán, thực chất đây là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng). Hợp đồng thế chấp cổ phiếu là văn bản thỏa thuận giữa bên thế chấp và ngân hàng, gồm những thỏa thuận vay, trách nhiệm của mỗi bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thế chấp cổ phiếu