Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

100,000 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là hợp đồng dân sự, theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất