Hợp đồng thi công xây dựng

10,000,000 

Hợp đồng thi công xây dựng là một loại của hợp đồng xây dựng là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình

hop-dong-mau
Hợp đồng thi công xây dựng