Hợp đồng thử việc

300,000 

Hợp đồng thử việc là thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về công việc làm thử trước khi có thể làm chính thức về một số điều liên quan đến công việc làm thử như điều kiện làm việc, quyền và lợi ích giữa các bên… được ghi nhận tại hợp đồng thử việc.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thử việc

300,000