Hợp đồng thuê khách sạn

500,000 

Hợp đồng thuê khách sạn là bản các thông tin và điều khoản được soạn thảo, sử dụng khi một trong hai bên là bên thuê hoặc bên cho thuê có nhu cầu thuê hoặc cho thuê lại toàn bộ/ một phần nhà ở/ khách sạn/ căn hộ để thực hiện mục đích kinh doanh khách sạn mới đã bao gồm những thỏa thuận và ký kết công khai của hai bên.

Danh mục:
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thuê khách sạn