Hợp Đồng Thuê Văn Phòng | Lease Agreement

2,500,000 

Mẫu Hợp Đồng này được xây dựng với Bên Cho Thuê là Chủ Sở hữu đối với tòa nhà hoặc một phần (tầng lầu) của tòa nhà đó và Bên thuê là doanh nghiệp, công ty có nhu cầu thuê để làm văn phòng trụ sở/chi nhánh hoạt động kinh doanh. Mẫu được soạn thảo nhằm tối ưu quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Thuê Văn Phòng | Lease Agreement