Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

100,000 

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực chất là hợp đồng mua bán hàng hóa. Hai bên thỏa thuận với nhau; về việc bên mua sẽ đảm bảo đầu ra cho bên bán đối với toàn bộ số lượng hàng hóa do bên bán sản xuất ra trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

100,000