Hợp đồng tư vấn giám sát

1,000,000 

Trong quá trình xây dựng những công trình lớn thì chủ đầu tư không thể tự mình giám sát được toàn bộ công trình của mình nên chủ đầu tư sẽ tìm đến những cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trình để hỗ trợ cho mình. Bên tư vấn giám sát sẽ thực hiện những công việc mà bên chủ đầu tư yêu cầu đã được ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng tư vấn giám sát