Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn

100,000 

Cho vay lại vốn là một khái niệm đã rất quen thuộc, chúng ta có thể hiểu đây chính là một phương thức trợ giúp cho việc thực hiện cấp phát từ ngân sách nhà nước truyền thống trong trường hợp cụ thể như có mức bội chi ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển bị giới hạn và không đủ đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển của Chính phủ.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn