Hợp đồng vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

700,000 

Việc vay vốn bằng tín chấp và thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai ngày càng phổ biến. Tài sản mà để được tính là tài sản hình thành trong tương lai thì chính tài sản đó phải đang được đầu tư hoặc xây dưng trong quá trình hình thành và cũng chưa được hoàn thiện về công năng, công dụng, tính chất đặc trưng của sản phẩm hoặc tài sản được hình thành từ vốn vay.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

700,000