Sửa đổi bổ sung hợp đồng xây dựng

2,000,000 

Phụ lục hợp đồng là một phần bổ sung cho hợp đồng chính và được lập đồng thời với Hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường là thay đổi các nội dung của Hợp đồng đã lập như: gia hạn hợp đồng, rút ngắn thời hạn Hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện.

Hợp đồng mẫu
Sửa đổi bổ sung hợp đồng xây dựng