Thỏa Thuận Bảo Mật

15,000 

Vấn đề bảo mật và không cạnh tranh luôn là vấn đề quan trọng trong mọi giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh những thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng, để vững tin và bảo mật tốt mọi thông tin khi giao kết một hợp đồng, thì việc thiết lập một thỏa thuận bảo mật là điều rất cần thiết.

Hợp đồng mẫu
Thỏa Thuận Bảo Mật