Thỏa Thuận Góp Vốn Vào Liên Danh

3,000,000 

Trong một số trường hợp, để đảm bảo việc thành lập công ty dưới hình thức liên doanh (hợp tác và đầu tư giữa hai hay nhiều bên) đạt được những mục tiêu đã đề ra hoặc do những lý do khách quan mà các bên trong liên doanh chưa thống nhất được loại tài sản cũng như thời điểm góp vốn vào công ty, thỏa thuận liên doanh (một trong những dạng của thỏa thuận tiền kinh doanh) sẽ là lựa chọn tối ưu cho các bên.

Hợp đồng mẫu
Thỏa Thuận Góp Vốn Vào Liên Danh

3,000,000